AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede gevestigd aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 1, 3962 RB te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56025998 , hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw Dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. NAW-gegevens worden opgeslagen ten behoeve van communicatie en facturatie van de verkregen behandeling/begeleiding. Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede beschikt alleen over persoonsgegevens die door uzelf aangeleverd zijn. Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten

U heeft als (ouder van een) cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten voor u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@orthopedagoogwbd.nl

Drs. M. Lodder
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 1, 3962 RB te Wijk bij Duurstede
(T) 06 19 69 06 54
(@) info@orthopedagoogwbd.nl